Pečovatelská služba

Adresa služby:
Borový vrch 1031/42
46014 Liberec

Provozovatel služby:
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Odlehčovací služba – ambulantní
Odlehčovací služba – pobytová

Informace o službě Pečovatelská služba

Odlehčovací a pečovatelská služba - FIALKA, okrsek Borový Vrch Odlehčovací a pečovatelská služba - FIALKA, okrsek Borový Vrch Odlehčovací a pečovatelská služba - FIALKA, okrsek Borový Vrch

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - okrsek Borový Vrch

V souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme sociální služby na celém území města Liberce a v obcích, které mají s naší organizací uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- fakultativní služby

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec.
Organizace vznikla v roce 1997 a zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města.

Činnost je zaměřena:

Sociální péče:
- pečovatelské služby terénní a ambulantní
- odlehčovací služby pobytové nebo ambulantní
- domov pro seniory

Zdravotní péče:
- domácí péče (home care)
- fyzioterapie

Cílem naší organizace je komplexně poskytnout pomoc a podporu klientům a jejich rodinám takovým způsobem, aby mohli důstojně a nezávisle žít ve svém domácím prostředí a tím co nejvíce zlepšit kvalitu svého života.

Základní principy poskytování sociálních a zdravotních služeb:

- poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
- plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
- podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování -- přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
partnerství,
- rovnost bez diskriminace,
- týmová práce při péči o uživatele.

Uplatňování těchto principů je možné zajistit jen takovými odbornými pracovníky, kteří dodržují pravidla slušnosti, lidskosti a důstojnosti.

Při poskytování služeb respektujeme základní lidská práva klientů a jejich nároky vyplývající z Listiny základních práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem dle poskytované služby.

Komplexnost služby je zajišťována multidisciplinárními týmy a úzkou spoluprací s dalšími subjekty.


Pečovatelskou službu ...
... poskytujeme občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v případě, že se občan dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby a tu nemůže zajistit rodina nebo jiná blízká osoba.
Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Pomáháme také rodinám, které potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí, v zajištění chodu domácnosti.

Terénní pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky (pečovatelé) v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou (DPS) i mimo ně na celém území města a v přilehlých obcích, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služeb.

Jako zázemí pro poskytování ambulantních služeb využíváme prostory v DPS, kde je i zázemí dalších pracovníků organizace.


Odlehčovací služby ...
... poskytujeme na dobu nezbytně nutnou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílem služeb je zabezpečit potřeby uživatele a tím umožnit pečující fyzické osobě (rodinným příslušníkům) odpočinek.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v prostorách domů s pečovatelskou službou (DPS).

Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány nepřetržitě.
Ambulantní odlehčovací služby jsou poskytovány od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hod.


Domov pro seniory ... ...
... poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílem služeb je umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínající jejich domov.

Domov Kopretina se nachází v domě s pečovatelskou službou Burianova 969, Liberec 6.

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.


Základní sociální poradenství ...
... poskytujeme osobám, které potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
(např. v oblasti sociální, zdravotní, při používání kompenzačních pomůcek, pro využití volného času).


Fyzioterapii ...
... poskytujeme širokému spektru osob v ordinaci fyzioterapeutky nebo po dohodě v domácím prostředí občana na základě doporučení od lékaře nebo na vlastní žádost.

Zdravotní péči zajišťuje diplomovaná fyzioterapeutka formou široké nabídky zdravotnických výkonů.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.


Domácí zdravotní péči (home care) ...
... poskytujeme na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře.

Péči zajišťují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými příslušníky a dalšími pracovníky organizace.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 69 Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče - 120 Kč/den
Pomoc při osobní hygieně - 120 Kč/den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 120 Kč/den
Sociálně terapeutické činnosti - 120 Kč/den
Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) - 80 Kč/úkon

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.