Pečovatelská služba

Adresa služby:
Palackého 4424/65
46604 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Informace o službě Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou (dále CSS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou
CSS je nástupnickou organizací příspěvkové organizace Domy pro seniory, která vznikla 15. dubna 1993 a v roce 2007 změnila svůj název na Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.
V roce 2009 došlo ke sloučení této organizace s příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.
Zastupitelstvo města usnesením č. 405/2008 sloučením příspěvkových organizací zřídilo organizaci CSS.


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů na území města Jablonec nad Nisou a na území obcí přináležejícím do správního obvodu obce s rozšířenou působností, a to na základě uzavřené dohody mezi starosty obcí a ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., v souladu se zákonem o sociálních službách.
Ambulantní služba je pečovatelská služba, za kterou uživatel dochází, tzn. neprovádí se v domácnostech. Jedná se o poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a o pedikúru .

Terénní péče a ambulantní sociální služba jsou vzájemně provázané.

Kapacita služby
denní kapacita 240 osob (terénní pečovatelská služba), okamžitá kapacita 2 klienti ve středisku osobní hygieny (ambulantní služba)


Provozní doba
Pondělí – Pátek
7:00 – 20:00 hod. (terénní pečovatelská služba)
7:00 – 19:00 hod. (ambulantní služba)
Sobota, Neděle, svátky

7:00 – 19:00 hod. (terénní pečovatelská služba), dle potřeb a dohody s uživatelem (ambulantní služba)

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č.108/2006 Sb. a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o registraci s platností od 1.6.2007. Služba je poskytována v domácím prostředí, ve vymezeném čase terénní formou nebo ambulantní ve středisku osobní hygieny.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
· Profesionalita poskytovaných služeb - všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a průběžně se vzdělávají
· Individuální přístup - kvalitním poskytováním služeb uspokojujeme individuální potřeby uživatelů
· Svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje o využití našich služeb a o jejich změně
· Respektování lidských práv a osobností - pracovníci předcházejí a zamezují porušování lidských a občanských práv, řídí se Etickým kodexem a pravidly organizace


OKRUH OSOB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba je určena:
Seniorům se sníženou soběstačností a osobám nad 19 let věku se zdravotním postižením a jiným zdravotním omezením, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a udržování domácnosti.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech občanů na území města Jablonce nad Nisou a v obcích náležejících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonce nad Nisou na základě dohody mezi ředitelkou organizace a starosty obcí, i v domech zvláštního určení na území Jablonce nad Nisou v ul. Palackého 4423/63 a 4424/65, Novoveská 4505/5.
Zájemcům, kteří neodpovídají vymezenému okruhu osob nemůže být služba poskytnuta.

Organizace má stanovená vnitřní pravidla upravující chování pracovníků pečovatelské služby k uživatelům a k sobě navzájem. Jedná se zejména o tato pravidla:
1. Pravidlo pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením
2. Etický kodex zaměstnance Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
3. Systém předávání informací v organizaci
4. Pravidlo pro řešení situací pro zamezení střetů zájmů pracovníků Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. s uživateli služeb
5. Pravidlo pro vedení dokumentace prostřednictvím informačního systému "Pečovatelská služba"
6. Pravidlo pro podávání stížností

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 120 Kč/den

Pomoc při osobní hygieně, úklidu - 110 Kč/den
Zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu - 120 Kč/den
Nákupy - 120 Kč/den
Praní a žehlení prádla cena za 1 kg - 60 Kč/úkon
Dovoz jídla - 25 Kč/úkon

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: