Pomáháme seniorům zajistit sociální služby

jednou žádostí si zajistíte domov důchodců, dovoz obědů, pečovatelské služby, stacionáře a další po celé ČR

V následujcím menu si zaškrtněte služby o které máte zájem.
Následně se Vám na mapě zobrazí nejbližší poskytovatelé zaškrtnutých služeb a vpravo uvidíte jejich seznam.
Po kliknutí na bod na mapě nebo název v seznamu se Vám zobrazí bližší informace o poskytovateli služby.

Pobytové služby

 • Domovy důchodců (pro seniory) [?]
 • Domovy se zvláštním režimem [?]
 • Týdenní stacionáře [?]
 • Sociální lůžka [?]
 • Odlehčovací služby – pobytové [?]
 • Domy s pečovatelskou službou [?]
 • Léčebny dlouhodobě nemocných [?]

Terénní služby

 • Dovoz obědů [?]
 • Osobní asistence [?]
 • Pečovatelské služby [?]
 • Odlehčovací služby – terénní [?]
 • Domácí ošetřovatelská péče [?]
 • Půjčovny zdravotnických pomůcek [?]

Ambulantní služby

 • Denní stacionáře [?]
 • Aktivizační služby [?]
 • Odlehčovací služby – ambulantní [?]

Ostatní

 • Praktický lékař
Vaše adresa:

Chcete přidat nebo upravit Vaši službu? Zaregistrujte se!

Tip: Vyplňte žádost a nechte si nabídnout služby od jednotlivých poskytovatelů! Poskytovatele služeb si také můžete vybrat na mapě a poslat mu žádost přímo.

Jak funguje SeniorKontakt.cz?

Komu služba Senior Kontakt pomáhá?

Služba Senior Kontakt pomáhá seniorům, jejich rodinným příslušníkům a sociálním pracovníkům v nemocnicích, na městských, obecních a krajských úřadech k zajištění sociálních služeb pro seniory prostřednictvím JEDNÉ ŽÁDOSTI.

Jaké sociální služby mohu zajistit prostřednictvím služby Senior Kontakt?

Služba Senior Kontakt nabízí zajištění jak terénních služeb (dovoz obědů, terénní zdravotní sestry, osobní asistence, pečovatelské služby), pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy) tak i ambulantních služeb (denní stacionáře, poradny).

Jak služba Senior Kontakt funguje?

Služba Senior Kontakt je internetová služba, kde po připojení na webové stránky www.SeniorKontakt.cz vyplní žadatel (případně Sociální pracovník) „Žádost o sociální služby“. Vyplnění žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zabere pár minut a zvládne ji každý běžný uživatel počítače.

Jak je služba Senior Kontakt zabezpečena?

Služba Senior Kontakt je zabezpečena pomocí šifrovaných protokolů. Každá Žádost o služby je dále zabezpečena unikátním bezpečnostním heslem. Zároveň Žádost o služby musí být potvrzena – ověřena prostřednictvím ověřovacího tlačítka v Účtu žadatele. O každé změně je Žadatel a Sociální pracovník informován na kontaktním e-mailu.

Mohu již podanou Žádost o služby aktualizovat?

Služba Senior Kontakt umožňuje průběžně aktualizovat a doplňovat již podanou žádost. K tomu slouží účet Žadatele, který vznikne po podán Žádosti o služby. Oproti papírovým žádostem, u kterých stav nemusí být aktuální několik let a u klienta-pacienta se například mohl zásadně změnit zdravotní stav či rodinné podmínky, služba Senior Kontakt upozorňuje Žadatele po 3 měsících, aby zkontroloval stav žádosti.

Co mě bude jako Žadatele (=seniora) služba Senior Kontakt stát?

Vložení žádosti a výběr služeb je ze strany žadatele zcela ZDARMA

Jaké možnosti tato služba Senior Kontakt přináší pro Sociální pracovníky?

Sociálním pracovníkům umožňuje tato služba nejenom vkládání žádostí pro své klienty (pacienty), ale zároveň jim umožňuje již podané žádosti spravovat, doplňovat či být informován, zdali a kam byl žadatel (klient, pacient) umístěn či jaké sociální služby využívá. Díky tomu může vkladatel efektivně rozhodnout o další potřebě žadatele o další služby (například při zhoršení zdravotního stavu či rozšíření sociální péče), které do již podané žádosti může doplnit.

Musí Žadatel či Sociální pracovník něco vyhledávat?

Služba Senior Kontakt umožňuje více způsobů jak zajistit sociální služby pro klienta. Jednou z nich je, že si Žadatel či Sociální pracovník vybere jednoduše na mapě služby v okolí. Druhou možností je, že Poskytovatelé zašlou prostřednictvím služby Senior Kontakt nabídku přímo Žadateli (Sociálnímu pracovníkovi). Žadateli se nabídky Poskytovatelů zobrazí po přihlášení do služby Senior Kontakt. O umístění nových nabídek ve svém účtu je Žadatel a Sociální pracovník informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci. Poskytovatelé v okolí jsou také informováni, že do služby Senior Kontakt byla vložena nová žádost a mohou zaslat žadateli nabídku.

Co služba Senior Kontakt přinese praktickým (obvodním) či ošetřujícím lékařům?

Pro lékaře přináší služba Senior Kontakt výrazné zjednodušení administrativy při zpracování posudku o zdravotním stavu žadatele o sociální služby. Nemusí již vyplňovat různé žádosti pro různé Poskytovatele sociálních služeb, ale vyplní pouze JEDEN UNIFIKOVANÝ FORMULÁŘ „Lékařská zpráva služby Senior Kontakt“ pro jednoho pacienta, který se naskenuje k Žádosti o služby. Díky tomu, že formulář je jednotný a vyplňuje se pro daného pacienta pouze jednou, předchází se tím k záměně či opomenutí důležitých informací. Vyplněnou Lékařskou zprávu služby Senior Kontakt je též možné zaslat na adresu služby Senior Kontakt, Tanvaldská 166, 463 11 Liberec 30 a pracovníci služby Senior Kontakt zajistí přiložení formuláře lékařské zprávy k Žádosti o služby.

Uvidí všichni Poskytovatelé moje osobní údaje?

Poskytovatelům sociálních služeb se žádosti zobrazují částečně anonymizovány a Poskytovatel nevidí do doby odsouhlasení nabídky Žadatelem nebo Sociálním pracovníkem jména, rodná čísla, podrobné informace o zdravotním stavu ani konkrétní kontaktní údaje. Až po odsouhlasení nabídky na sociální služby Žadatelem či Sociálním pracovníkem, se Poskytovateli zobrazí potřebné údaje na konkrétního žadatele a může dojít k realizaci – poskytnutí sociální služby. Všichni Poskytovatelé jsou při registraci do služby Senior Kontakt několikanásobně ověřeni osobně či telefonicky.

Co služba Senior Kontakt přináší Poskytovatelům sociálních služeb?

Služba Senior Kontakt přináší Poskytovatelům rychlý a jednoduchý kontakt s Žadateli – seniory, kteří potřebují pomoci s nelehkou životní situací. Poskytovatelé mohou po registraci ve službě Senior Kontakt online přijímat Žádosti o sociální služby a podle druhů sociálních služeb, které poskytují, je třídit do jednotlivých elektronických pořadníků, které jsou jim vytvořeny při registraci. Výhodou služby Senior Kontakt je, že aktualizace informací, které provede Žadatel nebo Sociální pracovník se okamžitě upraví i v záznamech jednotlivých pořadníků Poskytovatele. Zásadní výhodou pro Poskytovatele je rychlá informace, že Žadatel využil služeb jiného Poskytovatele a již nemá zájem být zařazen v pořadníku či již žádost znovu neověřil, a tudíž nemá zájem využívat dalších sociálních služeb. Poskytovatel také již nemusí obtelefonovávat jednotlivé potencionální klienty či sociální pracovníky, aby zjistil jejich aktuální stav či zájem o nabízené služby.Poskytovatel si může vložit odkaz na službu Senior Kontakt – Žádost o služby přímo na své webové stránky a zajistit tak návštěvníkům svých webových stránek a potencionálním klientům ihned možnost vložení žádosti a zájmu o využití jeho sociálních služeb

Formy a druhy sociálních služeb pro seniory

POBYTOVÉ SLUŽBY

Domovy důchodců (pro seniory)
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální lůžka
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Odlehčovací služby – pobytové
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Domy s pečovatelskou službou
Domy s pečovatelskou službou jsou většinou zvlášť určené nájemní byty, ve kterých je poskytována pečovatelská služba. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Léčebny dlouhodobě nemocných
Léčebny dlouhodobě nemocných jsou zdravotnická zařízení, která jakožto součást soustavy zdravotnických zařízení patří mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi. Vedle léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče se jako nezbytná v těchto zařízeních jeví i resocializace a péče psychosociální. Vzhledem ke komplexní nedořešenosti systému následné péče musí zařízení typu LDN rovněž zajistit v řadě případů paliativní a gerontopsychiatrickou péči.

TERÉNNÍ SLUŽBY

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Odlehčovací služby - terénní
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Domácí ošetřovatelská péče
Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Odlehčovací služby - ambulantní
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Senior Kontakt podporují