1. O službě Senior Kontakt

 1. 1.1.

  Senior Kontakt je služba, která pro Žadatele zprostředkovává sociální služby či služby obdobného charakteru prostřednictvím jedné žádosti (elektronické).

 2. 1.2.

  Senior Kontakt je elektronická služba, fungující prostřednictvím internetu na webových stránkách www.SeniorKontakt.cz

 3. 1.3.

  Služba Senior Kontakt působí na celém území České republiky.

 4. 1.4.

  Vložení žádosti o služby a zprostředkování služeb je pro Žadatele a Sociální pracovníky (vkladatele žádostí) ZDARMA!

2. Vymezení pojmů

 1. 2.1.

  Žadatel
  Žadatel je osoba, která potřebuje zajistit sociální služby (terénní, pobytové či ambulantní) nebo služby obdobného charakteru z důvodu věku nebo zdravotního stavu. S ohledem na zaměření služby Senior Kontakt je Žadatelem senior, případně osoby, které s ohledem na zdravotní stav vyžadují obdobnou péči jako senioři a jejich věk je nad 50 let.

 2. 2.2.

  Kontaktní osoba
  Kontaktní osobou se rozumí osoba Žadateli blízká, tj. dcera, syn, manžel/ka, právní zástupce atd., která potřebuje pro „osobu blízkou“ – Žadatele (seniora) zajistit sociální či obdobné služby. Kontaktní osoba souhlasem s těmito Podmínkami potvrzuje, že je oprávněnou osobou jednat za Žadatele v otázce zajištění sociálních služeb či služeb obdobného charakteru, které nabízí služba Senior Kontakt.

 3. 2.3.

  Sociální pracovník
  Sociální pracovník je osoba, která z titulu svého zaměstnání či náplně práce zajišťuje pro seniory a osoby nad 50 let sociální služby z důvodu jejich potřebnosti. Sociální pracovníci mohou být ze zdravotnických zařízení, městských, obecních a krajských úřadů. Dále pak obdobnou činnost jako Sociální pracovníci mohou vykonávat lékaři či zdravotní sestry v ordinacích praktických (obvodních) lékařů, kteří zajišťují péči o seniory ve svém „obvodu“ a z titulu své profese pomáhají řešit sociálně-zdravotní situaci svého klienta – pacienta. Sociální pracovník či pracovník zajišťující sociálně-zdravotní péči o občana souhlasem s těmito Podmínkami potvrzuje, že je oprávněn z titulu svého zaměstnání či náplně práce nakládat s osobními údaji Žadatele pro potřeby zprostředkování sociálních služeb či služeb obdobného charakteru.

 4. 2.4.

  Poskytovatel
  Poskytovatelem se ve službě Senior Kontakt rozumí osoba, organizace či firma, která zajišťuje pro Žadatele sociální a obdobné služby. Poskytovatelem ve službě Senior Kontakt jsou registrované služby (poskytovatelé) u Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i osoby či organizace poskytující sociální či obdobné služby v rozsahu osobní asistence, zajištění dovozu obědů či služby pečovatelského charakteru (praní prádla, úklid domácnosti apod.), zajišťující bydlení a penziony pro seniory.

 5. 2.5.

  Účet žadatele
  Účet žadatele vzniká při registraci Žádosti o služby. Účet žadatele je charakterizován číslem žádosti (prefix CZ a desetimístné číslo) a heslo. Založení Účtu žadatele je bezplatné. Prostřednictvím Účtu žadatele je umožněno Žadateli průběžně aktualizovat či doplňovat Žádost o služby.

 6. 2.6.

  Žádost o služby
  Žádost o služby je ve službě Senior Kontakt elektronický formulář, prostřednictvím kterého Žadatelé či Sociální pracovníci informují Poskytovatele o potřebách na zajištění sociálních služeb či služeb obdobného charakteru. Žádost o služby je součástí Účtu žadatele. Součástí elektronického formuláře Žádost o služby jsou i údaje identifikující Žadatele a jeho zdravotní stav, které jsou nezbytné pro řádné zajištění sociálních služeb.

 7. 2.7.

  Lékařská zpráva služby Senior Kontakt
  Lékařská zpráva služby Senior Kontakt je formulář ve formátu PDF, který si Žadatel či Sociální pracovník vytiskne. Formulář Lékařská zpráva služby Senior Kontakt je určen k vyplnění praktickým registrujícím nebo ošetřujícím lékařem.

3. Bezpečnost služby Senior Kontakt

 1. 3.1.

  Služba Senior Kontakt je zabezpečena pomocí šifrovaných protokolů. Každá Žádost o služby je dále zabezpečena desetimístným unikátním bezpečnostním heslem.

 2. 3.2.

  Každou žádost po vyplnění je potřeba AKTIVOVAT. Aktivace žádosti se provádí na konci žádosti zeleným tlačítkem "Aktivovat žádost na 3 měsíce". Aktivací žádosti na 3 měsíce se předchází neaktulnosti podané Žádosti o služby. Neaktivní žádosti jsou ve službě Senior Kontakt pozastaveny do další aktivace. Neaktivní žádosti zároveň vypadávají z pořadníku poskytovatelů služeb. Aktivace žádosti je zcela ZDARMA.

 3. 3.3.

  Žadatel, Sociální pracovník a Poskytovatel se tímto zavazují, že přihlašovací údaje neposkytnou neoprávněné osobě. V případě zneužití či pokusu o zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou bude postupováno v souladu s trestním řádem České republiky.

 4. 3.4.

  Žadatel, Sociální pracovník a Poskytovatel se zavazují, že budou udržovat svoje elektronické prostředky, s nimiž přistupují do služby Senior Kontakt tj. počítače, tablety, chytré telefony apod. v aktuálním stavu včetně zajištění všech bezpečnostních rizik, zejména v ochraně před počítačovými viry, červy a trojskými koňmi.

 5. 3.5.

  Senior Kontakt nenese odpovědnost na nedostatečně zabezpečené elektronické zařízení na straně Žadatele, Sociálního pracovníka a Poskytovatele a tím způsobené škody.

 6. 3.6.

  Senior Kontakt si vyhrazuje právo neumožnit přístup rizikovým či jinak nebezpečným uživatelům ke službě Senior Kontakt.

 7. 3.7.

  Senior Kontakt nenese odpovědnost za důsledky způsobené chybou v bezpečnostním přenosovém protokolu, za které zodpovídá vydavatel či provozovatel tohoto protokolu.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. 4.1.

  Provozovatel služby Senior Kontakt je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a splňuje podmínky pro zpracování a uchování osobních údajů včetně zdravotnické dokumentace.

 2. 4.2.

  Žadatel a Sociální pracovník dává schválením těchto Podmínek souhlas se zpracováním osobních údajů, které zadal prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o služby, Provozovateli služby Senior Kontakt za účelem zprostředkování sociálních služeb či služeb obdobného charakteru pro Žadatele. Žadatel či Sociální pracovník tímto zároveň souhlasí, aby ho Senior Kontakt informovala o stavu a změnách na Účtu žadatele (například informace o nabídkách sociálních služeb od Poskytovatelů) a novinkách spojených se službou Senior Kontakt nebo informací spojených s poskytováním sociálních služeb či služeb obdobného charakteru.

 3. 4.3.

  Žadatel souhlasí, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a na dobu neurčitou. Sociální pracovník tímto potvrzuje, že je Žadatelem pověřen se zpracováním osobních údajů a k využití kontaktů, a že je Žadatel poskytuje dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále Žadatel či Sociální pracovník prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

 4. 4.4.

  Žadatel či Sociální pracovník jsou si vědomi svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 5. 4.5.

  Žadatel či Sociální pracovník má právo přístupu k osobním údajům a má právo na opravu těchto osobních údajů či odstranění nesprávných osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností Provozovatele služby Senior Kontakt se může Žadatel či Sociální pracovník na tuto společnost obrátit, případně s podmětem může kontaktovat i Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 6. 4.6.

  Žadatel či Sociální pracovník může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat zasláním požadavku na adresu Provozovatele služby Senior Kontakt.

 7. 4.7.

  Provozovatel služby Senior Kontakt může opravit chybně či neúplně zadané údaje.

 8. 4.8.

  Provozovatel služby Senior Kontakt má právo odstranit bez náhrady Účet žadatele nebo Žádost, pokud je v rozporu s řádným fungováním služby Senior Kontakt (například falešný Účet žadatele) či v rozporu s právním řádem České republiky.

5. Služba Senior Kontakt – Žadatel a Sociální pracovník

 1. 5.1.

  Lékařská zpráva – Žadatel a Sociální pracovník musí pro zhodnocení zdravotního stavu praktickým registrujícím či ošetřujícím lékařem využívat pouze formulář Lékařská zpráva služby Senior Kontakt. Formulář Lékařská zpráva služby Senior Kontakt je možné stáhnout ze záložky Zdravotní stav v Žádosti o služby nebo v Dokumentech na webu www.SeniorKontakt.cz.

 2. 5.2.

  Lékařská zpráva – Senior Kontakt má právo bez náhrady odstranit jiné formuláře o zdravotním stavu z Žádosti o služby než unifikovaný formulář Lékařská zpráva služby Senior Kontakt.

 3. 5.3.

  Lékařská zpráva – Žadatel a Sociální pracovník je zodpovědný za správně vyplněnou hlavičku Lékařské zprávy služby Senior Kontakt a to v položkách Číslo žádosti (vyplní se dle čísla přiděleného při registraci Žádosti o služby – začíná CZ a deset číslic), Jména, Příjmení, Data narození a Rodného čísla Žadatele.

 4. 5.4.

  Lékařská zpráva – Vyplněný formulář Lékařská zpráva služby Senior Kontakt Žadatel nebo Sociální pracovník naskenuje a přiloží ho k elektronické Žádosti o služby v záložce Zdravotní stav nebo ho zašle na adresu Provozovatele služby Senior Kontakt a pracovník společnosti ho vloží k dané elektronické Žádosti o služby. Dopis s vyplněným formulářem Lékařská zpráva služby Senior Kontakt zasílejte nejlépe doporučeně. Provozovatel služby Senior Kontakt nenese odpovědnost za poštovní služby a za doručení.

 5. 5.5.

  Lékařská zpráva – Provozovatel služby Senior Kontakt nenese odpovědnost za chybně vyplněnou Lékařskou zprávu služby Senior Kontakt.

 6. 5.6.

  Vložení Žádosti o služby, vytvoření Účtu žadatele a zprostředkování sociálních či obdobných služeb je pro Žadatele a Sociální pracovníky ZDARMA.

 7. 5.7.

  Registrace Sociální pracovníka (hromadného vkladatele žádostí o služby) je ZDARMA.

6. Služba Senior Kontakt – Poskytovatel

 1. 6.1.

  Služba Senior Kontakt umožní registrovaným Poskytovatelům rychlý a jednoduchý kontakt s Žadateli či Sociálními pracovníky.

 2. 6.2.

  Služba Senior Kontakt umožní Poskytovatelům online přijímat Žádosti o služby a podle druhů sociálních služeb, je třídit do jednotlivých elektronických pořadníků.

 3. 6.3.

  Služba Senior Kontakt umožní Poskytovatelům upravovat evidence žádostí například dle svých kapacit a třídit vložené žádosti.

 4. 6.4.

  Služba Senior Kontakt umožní Poskytovateli, automatickou aktualizaci informací, které provede Žadatel či Sociální pracovník ve své Žádosti o služby, v záznamech jednotlivých pořadníků Poskytovatele.

 5. 6.5.

  Služba Senior Kontakt umožní Poskytovateli si vybrat Žadatele ve svém okolí v mapové aplikaci služby Senior Kontakt a přímo ho oslovit s nabídkou svých služeb.

 6. 6.6.

  Senior Kontakt umožní Poskytovateli vložit odkaz na službu Senior Kontakt – Žádost o služby přímo na své webové stránky včetně grafického prvku, který obdrží po registraci a zajistit tak návštěvníkům svých webových stránek a potencionálním klientům ihned možnost vložení Žádosti o služby.

 7. 6.7.

  Poskytovatelé jsou před zařazením do nabídky služby Senior Kontakt prověřeni co do rozsahu nabízených služeb a jsou ověřeny kontakty.

 8. 6.8.

  Poskytovatel se zavazuje, že bude uvádět ve službě Senior Kontakt pouze pravdivé údaje a v kolonkách pro ně určených. Senior Kontakt má právo upravit vložené texty, pokud budou v rozporu s těmito Podmínkami či právním řádem České republiky.

 9. 6.9.

  Senior Kontakt má právo bez náhrady odstranit informace o Poskytovateli a zablokovat mu přístup do služby Senior Kontakt, pokud bude zásadním způsobem narušovat řádný chod služby Senior Kontakt.

 10. 6.10.

  Poskytovatel tímto potvrzuje, že nezneužije informace o Žadateli, které získal prostřednictvím služby Senior Kontakt a využije je pouze k účelu, ke kterému je Žadatel či Sociální pracovník poskytli tj. k zajištění sociálních služeb či služeb obdobného charakteru. Poskytovatel neposkytne informace o Žadateli třetí osobě bez souhlasu Žadatele.

 11. 6.11.

  Provozovatel služby Senior Kontakt nenese odpovědnost za zneužití informací o Žadateli Poskytovatelem. V případě jakéhokoliv zneužití bude Provozovatel služby Senior Kontakt postupovat dle zákona.

7. Závěrečná ustanovení

 1. 7.1.

  Tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

 2. 7.2.

  Kopírování či šíření obsahu služby Senior Kontakt je bez písemného souhlasu Provozovatele služby Senior Kontakt zakázáno.

8. O společnosti Senior Kontakt

 1. 8.1.

  Senior Kontakt je nezávislým zprostředkovatelem sociálních služeb pro seniory a osoby, které s ohledem na zdravotní stav vyžadují obdobnou péči v rozsahu jako senioři a jejich věk je nad 50 let.

 2. 8.2.

  Provozovatel služby Senior Kontakt sám neposkytuje sociální či obdobné služby a tudíž s žádným poskytovatelem služeb pro seniory nevstupuje do konkurenčního vztahu.

9. Provozovatel služby Senior Kontakt

 1.  

  Senior Kontakt s.r.o.
  Zápis u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34082.
  Sídlo a korespondenční adresa: Tanvaldská 166, 463 11 Liberec 30
  IČ: 029 15 502, DIČ: CZ02915502, Číslo účtu: 20 30 40 60 / 2010 Fio banka, a.s.
  E-mail: info@seniorkontakt.cz, Telefon: (+420) 778 06 20 40
  Pracovní doba: v pracovní dny (Po – Pá) od 9:00 do 16:00 hod.
  Webové stránky: www.SeniorKontakt.cz, Facebook: www.facebook.com/SeniorKontakt.cz
  Na základě zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) včetně novelizací registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052289.