Pečovatelská služba

Adresa služby:
Podlesí 653
46342 Hodkovice nad Mohelkou

Provozovatel služby:
Město Hodkovice nad Mohelkou
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Dům s pečovatelskou službou

Informace o službě Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Hodkovicích nad Mohelkou, Podlesí 653, organizační složka Města Hodkovice nad Mohelkou, která poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu (dále jen PS) jak v bytech DPS, tak na území města.

V praxi byla uvedena od 1. 1. 2003 zřizovací listinou Města Hodkovice nad Mohelkou, čj. ZL 1/2003 ze dne 18.12.2002, v souladu s usn. zastupitelstva Města Hodkovice nad Mohelkou, č. 66/02.

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Libereckého kraje pod č. 3886672. PS je forma sociální služby, která je upravena v zák. o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále pak prováděcí vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů, kterou se provádějí některá ustan. zákona o sociálních službách.

PS je poskytována jako terénní a ambulantní služba individuálně na základě žádosti občana a následně uzavřené smlouvy o poskytování soc. služby. Pečovatelské úkony jsou hrazeny uživatelem PS dle sborníku výše úhrad za PS, schválený radou města, který je v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů.


Veřejný závazek

Posláním Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného a nezávislého života v domácím prostředí a k možnosti aktivního využití volného času.

Umožnit tak lidem i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat ve svém domově a zachovávat si vazby na své přirozené domácí prostředí, rodinu, přátelé a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti, dovednosti a instituce, které poskytují služby veřejnosti.

Cílem Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je:

- podporovat uživatelé PS v jejich soběstačnosti a samostatnosti
- pomoci uživatelům PS zajistit základní životní potřeby
- pomoci zabezpečit uživatelům PS přiměřenou kvalitu života ve svém domácím prostředí, aby nemuseli odcházet předčasně do domovů důchodců
- podporovat uživatelé PS k aktivnímu způsobu života a pomáhat jim při orientaci v jejich vlastních právech a povinnostech
- umožnit uživatelům PS samostatné rozhodování o vlastním životě

Hlavními principy Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je:

- rovnost přístupu bez diskriminace
- dodržování základních práv uživatelů
- zachovávání lidské důstojnosti
- respektování potřeb a volby uživatele
- zajistit bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- dodržování zásad diskrétnosti

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Pomoc při zvládání úkonů, hygieny, stravy, chodu domácnosti - 120 Kč/den
Praní a žehlení ložního a osobního prádla cena/1 kg - 60 Kč/úkon
Dovoz jídla v Hodkovicích n/M - 15 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla - 120 Kč/den
Odvoz a dovoz klientů PS po území města - 20 Kč/úkon