Domov pro seniory

Adresa služby:
Burianova 969
46006 Liberec 6

Provozovatel služby:
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

Informace o službě Domov pro seniory

Domov pro seniory KOPRETINA Liberec Domov pro seniory KOPRETINA Liberec Domov pro seniory KOPRETINA Liberec Domov pro seniory KOPRETINA Liberec

Domov pro seniory KOPRETINA Liberec

poskytuje pobytové sociální služby v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon”).

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu osobám, které jsou cílovou skupinou této služby.

Cíle služby
- umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a - důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov
- naplňováním individuálních potřeb podporovat uživatele v udržování a - - zachování soběstačnosti v rámci jejich možností

Služby obsahují tyto základní činnosti
- poskytnutí ubytování;
- poskytnutí stravy;
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
- sociálně terapeutické činnosti;
- aktivizační činnosti;
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí;
- základní sociální poradenství.

Cílová skupina
-osoby, které mají sníženou soběstačnost vyplývající zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
senioři, ve výjimečných případech osoby mladší (od 55 let věku).

Úhrady
Uživatel podle Smlouvy o poskytování sociálních služeb v Domově KOPRETINA uzavřené mezi ním a zařízením hradí úhradu za bydlení a celodenní stravu včetně nákladů spojených s bydlením a stravováním.
Sazby za ubytování a stravování jsou v souladu se zákonem. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli služby podle zákona zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
Podle zákona uživatel hradí poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Nad rámec poskytovaných sociálních služeb lze sjednat, na základě individuálního zájmu, fakultativní služby. Tyto služby hradí uživatel dle aktuálního ceníku poskytovatele.


Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec.
Organizace vznikla v roce 1997 a zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města.

Činnost je zaměřena:

Sociální péče:
- pečovatelské služby terénní a ambulantní
- odlehčovací služby pobytové nebo ambulantní
- domov pro seniory

Zdravotní péče:
- domácí péče (home care)
- fyzioterapie

Cílem naší organizace je komplexně poskytnout pomoc a podporu klientům a jejich rodinám takovým způsobem, aby mohli důstojně a nezávisle žít ve svém domácím prostředí a tím co nejvíce zlepšit kvalitu svého života.

Základní principy poskytování sociálních a zdravotních služeb:

poskytujeme služby podle individuálních potřeb klientů,
plně respektujeme osobnost klienta, jeho důstojnost a nezávislost,
podporujeme klienta v jeho soběstačnosti, svobodné vůli, v zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků,
partnerství,
rovnost bez diskriminace,
týmová práce při péči o uživatele.
Uplatňování těchto principů je možné zajistit jen takovými odbornými pracovníky, kteří dodržují pravidla slušnosti, lidskosti a důstojnosti.

Při poskytování služeb respektujeme základní lidská práva klientů a jejich nároky vyplývající z Listiny základních práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem dle poskytované služby.

Komplexnost služby je zajišťována multidisciplinárními týmy a úzkou spoluprací s dalšími subjekty.


Pečovatelskou službu ...
... poskytujeme občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v případě, že se občan dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby a tu nemůže zajistit rodina nebo jiná blízká osoba.
Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Pomáháme také rodinám, které potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí, v zajištění chodu domácnosti.

Terénní pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky (pečovatelé) v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou (DPS) i mimo ně na celém území města a v přilehlých obcích, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služeb.

Jako zázemí pro poskytování ambulantních služeb využíváme prostory v DPS, kde je i zázemí dalších pracovníků organizace.


Odlehčovací služby ...
... poskytujeme na dobu nezbytně nutnou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílem služeb je zabezpečit potřeby uživatele a tím umožnit pečující fyzické osobě (rodinným příslušníkům) odpočinek.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v prostorách domů s pečovatelskou službou (DPS).

Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány nepřetržitě.
Ambulantní odlehčovací služby jsou poskytovány od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hod.


Domov pro seniory ... ...
... poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílem služeb je umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínající jejich domov.

Domov Kopretina se nachází v domě s pečovatelskou službou Burianova 969, Liberec 6.

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.


Základní sociální poradenství ...
... poskytujeme osobám, které potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
(např. v oblasti sociální, zdravotní, při používání kompenzačních pomůcek, pro využití volného času).


Fyzioterapii ...
... poskytujeme širokému spektru osob v ordinaci fyzioterapeutky nebo po dohodě v domácím prostředí občana na základě doporučení od lékaře nebo na vlastní žádost.

Zdravotní péči zajišťuje diplomovaná fyzioterapeutka formou široké nabídky zdravotnických výkonů.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.


Domácí zdravotní péči (home care) ...
... poskytujeme na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře.

Péči zajišťují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými příslušníky a dalšími pracovníky organizace.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den

Ubytování vč. úklidu, praní, žehlení - 200 Kč/den

Koupel s jemnou masáží - 320 Kč/den
Výřivková masáž dolních končetin - 280 Kč/den
Výřivková masáž horních končetin - 280 Kč/den
Kadeřnické služby - stříhání - 80 Kč/úkon
Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) - 80 Kč/úkon

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.