Domov pro seniory

Adresa služby:
Školní 124
46331 Chrastava

Provozovatel služby:
Oblastní charita Liberec

Informace o službě Domov pro seniory

Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince

Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami a to v prostředí podobném jejich původním domovům, kde mohou prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody.

Domov sv. Vavřince se nachází v bývalé faře v Chrastavě, která dříve sloužila jako klášter. Hlavní budova je barokní budova v památkové péči. Zde je ubytováno 16 seniorů.
Hlavní budova s dalšími budovami ve tvaru písmene L a kostelní zdí uzavírá ze všech stran pobytový dvůr.
Hospodářské budovy vznikly kolem roku 1920 a slouží pro technické zázemí Domova (prádelna, žehlírna, kancelář Farního úřadu, garáž, dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj pro seniory).

- k dispozici je celkem 20 lůžek na jedno a dvojlůžkových pokojích
- stále je přítomen zdravotnický personál

DOMOV zachovává kontinuitu života v přátelském prostředí, kde je možné uchovat životu smysl.


Základní poskytované služby

- ubytování
- stravování
- ošetřovatelské a pečovatelské služby


Další služby

- rozvoz ke kadeřníkovi, na pedikúru,návštěva rodiny
- roznáška obědů na pokoj
- možnost využívat kuchyňku k přípravě snídaní a večeří
- aktivizační činnosti (setkávání s uživateli z jiných zařízení)
- sociálně terapeutická činnost (individuální terapie, výroba drobných dárkových předmětů)
- kontakt se společenským prostředím (udržování kontaktů s rodinou, výlety)


Služeb mohou využívat
především lidé se zdravotním omezením v důchodovém věku nebo v invalidním důchodu, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopni péči o domácnost zvládat ani s pomocí rodinných příslušníků a terénních služeb a jsou ohroženi sociálním vyloučením
s každým klientem je sestaven individuální plán, který vychází z jeho dosavadního života, zvyků, potřeb a přání
snídaně, svačiny a večeře připravují pracovnice Domova, obědy jsou dováženy na základě smlouvy s externím dodavatelem

Poslání Domova sv. Vavřince

- poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí
- umožnit seniorům prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody
- poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení, nebo jsou ohroženy domácím násilím
- podpůrnými činnostmi usilovat o rozvoj jejich soběstačnosti a vést je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti
- sociální služba je poskytována pro potřebné z Liberce nebo jeho blízkého okolí


Z historie charity

V době první republiky sdružovala charita v Československé republice několik set sociálně zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách.
Po nuceném omezení činnosti během Druhé světové války a poválečné obnově charitní činnosti přišlo komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce.
Novým začátkem se stal rok 1989, kdy se ve společnosti otevřely možnosti práce na církevním poli a kdy mohla na základě vládního zákona 308/1991 Sb. znovu vzniknout Charita jako organizace, pečující o potřebné.
V roce 1995 byla Česká katolická charita přijata za řádného člena mezinárodní organizace
Caritas Interantionalis.


Poslání charity

Charita (latinsky caritas), znamená milosrdná láska, láska nejvyšší.
Je to láska, jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti.


Charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku .
Je to nelehké, ale krásné poslání!

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: