Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Zámecká 39
46343 Český Dub

Provozovatel služby:
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Český Dub Domov důchodců Český Dub Domov důchodců Český Dub Domov důchodců Český Dub

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov důchodců Český Dub je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro seniory. Poskytuje celoroční pobyt občanům v důchodovém věku. Snahou je pomáhat klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s vyšším věkem a horším zdravotním stavem. Naším posláním je udržení, v některých případech i zvýšení kvality života klientů a zajištění prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. O klienty domova pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, který se snaží vytvořit domácí prostředí, respektovat vůli, důstojnost a soukromí každého člověka.

Hlavní budova domova – zámek - byla postavena již v 19. století. Jednalo se o sídlo podnikatele Franze Schmitta. Objekt, spolu s rozsáhlým parkem, je od té doby dominantou Českého Dubu. Po druhé světové válce získal celý areál stát. V roce 1947 zde byl zřízen domov důchodců. Areál byl postupně přebudováván a upravován tak, aby lépe sloužil svému novodobému poslání – bydlení seniorů. Od 1. července 2004 je domov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Služba Domovy se zvláštním režimem je určena klientům s příznaky stařecké demence či Alzheimerovy choroby. Je poskytována na I., II. a IV. oddělení domova a celkem disponuje kapacitou 59 lůžek.


SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Cíle poskytované služby:

- zajištění bezpečnosti klientů
- podpora soběstačnosti
- přirozené začlenění klientů do života v domově
- podpora a poskytování kulturní péče, zájmové a aktivizační činnosti
- péče o zdravotní stav klientů
- zajištění individuálních potřeb klientů
- podpora kontaktů s rodinou a okolím


Principy poskytované služby:

- dodržování lidských práv
- respektování osobnosti a důstojnosti
- individuální přístup ke každému klientovi
- vzájemná tolerance a respekt
- zachování kontaktů s rodinou
- profesionalita, flexibilita a lidský přístup


Komu je služba určena:

Seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči druhé osoby v důsledku onemocnění Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možno zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov přednostně poskytuje službu občanům, kteří v době podání žádosti o přijetí do služby měli trvalý pobyt v Českém Dubu nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.


Do služby nemohou být přijaty:

osoby, jejichž zdravotní a psychický stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
osoby trpící infekčním a parazitárním onemocněním
osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách
osoby, jejichž požadavky na službu překračují naše možnosti (nevidomé, neslyšící, hovořící jiným než českým či slovenským jazykem).
osoby s mentálním onemocněním


UBYTOVÁNÍ

3 lůžkových
2 lůžkových
1 lůžkových pokojích

Obytné místnosti jsou vybaveny základním nábytkem, tj. lůžky, nočními stolky, skříněmi, stoly a židlemi. Klient si může pokoj dovybavit drobnými ozdobnými předměty. Připevňování poliček, obrázků atp. musí provádět pracovníci domova. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání pomoci v případě potřeby, umyvadlem s teplou a studenou vodou. Každé oddělení je vybaveno adekvátním hygienickým zařízením a moderní bezbariérovou koupelnou.

Areál domova poskytuje rozsáhlé společenské prostory sloužící k odpočinku a různým kulturně - zájmovým činnostem. Každé oddělení má svůj televizní přijímač a audiotechniku pro hudební produkci.

V letním období slouží klientům k relaxaci prostorná venkovní terasa a lavičky na nádvoří a v parku.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni. Klientům jsou podávány snídaně, obědy a večeře. Pro stravování je v areálu zajištěn dostatečný počet jídelen. Podle zdravotního stavu a doporučení lékaře se podává strava normálnní, dieta žlučníková a dieta diabetická.

Na odděleních domova jsou kuchyňky vybavené vařičem, k dispozici jsou i chladničky. Po celý den je klientům zajišťován dostatek nápojů, čaje a kávy.

Klientům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů docházet do jídelny, je strava na pokojích, nebo na jiných určených místech.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče v Domově je poskytována nepřetržitě.
Domov má uzavřenu smlouvu s VZP ČR, OZP ČR a Pojišťovnou Škoda auto.
Odbornou ošetřovatelskou péči v Domově zajišťuje na základě stanovených ordinací obvodního i odborného lékaře odborný zdravotnický personál (zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 424/2004 Sb.)
V Domově není přítomen lékař.
Odborná lékařská péče je zajišťována dle potřeb obvodním lékařem, který má ordinaci v areálu domova důchodců a klienti domova jsou součástí jeho obvodu.
Při zjištěných potížích oznámí klient vedoucí úseku služeb potřebu návštěvy lékaře. Ta zajistí jeho návštěvu u lékaře. V případě neschopnosti klienta k samoposouzení svého stavu sama vyžádá návštěvu lékaře, nebo odešle klienta na vyšetření.
V mimo ordinační době obvodního lékaře je lékařská péče zajišťována pohotovostní nebo zdravotnickou záchrannou službou.


Společenské a zájmové aktivity

Zaměstnanci domova se snaží zpříjemnit klientům pobyt, vyplnit jejich volný čas tak, aby se každý cítil dobře a dle svých možností a zájmů se mohl aktivně zabavit.

Pro představu uvádíme některé akce a programy, z kterých si mohou klienti domova svobodně vybrat:

- pravidelná posezení v odpoledním klubu
- promítání filmů pro pamětníky a domácích videozáznamů
- autobusové zájezdy do blízkého i vzdáleného okolí Českého Dubu
- hudební vystoupení
- taneční zábavy
- pravidelná cvičení
- vystoupení dětských souborů

v Domově jsou pořádány ekumenické bohoslužby.
Domov zajišťuje pravidelné zájmové kluby zaměřené na společenské hry a drobné ruční práce

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 130 Kč/den
Diabetická strava - 150 Kč/den

Jednolůžkový pokoj (vlastní WC a koupelna) - 200 Kč/den
Jednolůžkový pokoj (společné WC a koupelna) - 160 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj (vlastní WC a koupelna) - 160 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj (společné WC a koupelna) - 150 Kč/den
Trojlůžkový pokoj (společné WC a koupelna) - 140 Kč/den

Lednice vlastní - 50 Kč/měsíc
TV vlastní - 40 Kč/měsíc
Rádio vlastní - 20 Kč/měsíc
Video, DVD vlastní - 10 Kč/měsíc

Podobné služby: