Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Vítězslava Nezvala 87/14
46602 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné prostředí, co nejvíce se blížící přirozenému prostředí klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a umožnit v něm klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě vypracovaného individuálního plánu s respektováním jejich potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována specializovaná pomoc a podpora v míře, která co nejvíce zachovává, příp. zlepšuje jejich schopnosti. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ, PŘÍPADNĚ ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA
Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb vytvořit bezpečné, přirozené prostředí klientům k zajištění plnohodnotného života.


Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory, u kterých je:

- stanovena diagnóza Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence a terapeutický postup
- posouzen funkčí stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování)
- stav stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně
- nepřetržitá závislost na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí neplní svou funci přiměřeným způsobem, hrozí sociální vyloučení
- dosažen věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu


Domov se zvláštním režimem není určen pro seniory, kteří:

- jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
- mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní pečovatelské služby
- nejsou ohroženi sociálním vyloučením
- svým chováním, způsoby a návyky narušují lidské soužití
- nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
- potřebují trvalou lékařskou péči
- jsou odkázáni na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá - znaková řeč
- si stanovili takové osobní cíle, při kterých nemůžeme být nápomocni
- službu odmítají


Charakteristika

Domov se zvláštním režimem je co nejvíce přizpůsoben domácímu prostředí. Kapacita je omezena na 16 klientů. Je zde společný prostor - obývací pokoj, kde klienti pobývají po většinu dne a zapojují se do nabízených aktivit. Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou, stoly, židlemi, sedací soupravou, k dispozici je vysavač, žehlicí prkno, žehlička.
Forma poskytovaných služeb

- ubytování v jednolůžkových pokojích bez koupelny a dvoulůžkových pokojích s koupelnou
- celodenní stravováním ve společné jídelně nebo na pokoji klienta - strava racionální a diabetická
- praní osobního prádla
- celodenní ošetřovatelská péče
- společné a individuální cvičení
- rehabilitace
- kulturní a společenské akce
- individuální plánování služby


Kdo se na službách podílí

Podporu v domově se zvláštním režimem poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče se specializačním kurzem v péči o člověka s demencí, zdravotní sestry, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice a aktivizační pracovníci. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.
Obsah celodenní péče

- poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
- snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
- zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (vycházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
- zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
- využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace
- spolupracujeme s rodinou a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
- hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a naplňování jeho cílů, sledujeme psychický stav.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 140 Kč/den
Diabetická strava - 152 Kč/den

Jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou - 200 Kč/den
Jednolůžkový pokoj - koupelna pro 2 pokoje - 197 Kč/den
Jednolůžkový pokoj bez koupelny - 185 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou - 180 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - koupelna pro 2 pokoje - 177 Kč/den

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: