Dům s pečovatelskou službou

Adresa služby:
Tyršova 1340
46851 Smržovka

Provozovatel služby:
Dům penzion pro důchodce
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Pečovatelská služba
Dovoz obědů

Informace o službě Dům s pečovatelskou službou

Dům penzion pro důchodce

DŮM PENZION PRO DŮCHODCE SMRŽOVKA - dům s pečovatelskou službou

KAPACITA 54 bytů

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VE SMRŽOVCE
Poskytujeme pečovatelskou službu seniorům nebo dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje podporu jiné osoby.

Služby jsou poskytovány po vzájemné dohodě, podle
individuálních potřeb klientů a možností organizace.

Můžeme vám nabídnout:
- donášku nebo zajištění oběda
- pomoc s přípravou a podáním jídla, či nápoje
- pomoc při osobní hygieně, použití WC, zázemí pro
bezbariérovou hygienu
- nácvik chůze
- doprovody k lékaři nebo jiné pochůzky
- donášku nákupů
- úklid v domácnosti
- praní, žehlení, mandlování prádla.

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu, dle vyhlášky č.
505/2006 Sb., v platném znění.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Organizace Dům penzion pro důchodce je příspěvkovou organizací, zřízenou městem Smržovka. Poskytuje pečovatelskou službu (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění) seniorům a dospělým občanům, kteří mají z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení snížené schopnosti pečovat o sebe, nebo svou
domácnost a zajišťuje bydlení v domech zvláštního určení (zákon č. 102/1992 Sb., v platném znění).
Bydlení v domech zvláštního určení je určeno občanů, kteří potřebují některé úkony pečovatelské služby, kteří nezvládají současné podmínky bydlení, ale mohou vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc seniorům a dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje podporu jiné osoby.
Cílem snažení je napomáhat k důstojnému a bezpečnému životu těchto osob, podporovat je vhodnými službami, aby mohli vést poměrně samostatný život v domácím prostředí.
Organizace poskytuje služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Ambulantní forma
 zajištění podmínek pro osobní hygienu (hygiena bez bariér).
Organizace zajišťuje bydlení v domech s byty zvláštního určení podle zákona č. 102/1992 Sb.
 ubytování a služby s tím související (teplo, voda, elektřina).

CÍLOVÁ SKUPINA

Ambulantní pečovatelská služba – senioři a dospělé osoby se
sníženou soběstačností v oblasti osobní hygieny, osoby s tělesným a zdravotním postižením, mladší a starší senioři:

Věková struktura:
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (26-64 let)
 mladší senioři ( 65-80 let)
 starší senioři (nad 80 let)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA:
 osobám s projevy agresivity
 osobám, které odmítnou respektovat vnitřní pravidla pečovatelské služby
 osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
 z důvodů nedostatku kapacity služby
 v případě, že organizace neposkytuje službu, kterou zájemce potřebuje

CÍLE ORGANIZACE
 Poskytovat bezpečné a odborné služby, které by umožňovaly seniorům a dospělým
osobám se sníženou soběstačností žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.Zajišťovat služby zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni ve způsobu
poskytování pečovatelské služby, postupují podle vnitřních pravidel organizace,
uplatňují profesionální přístup, znají pravidla řešení nouzových situací.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 respektovat individualitu uživatele služby
Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, poskytované služby vycházejí z potřeb uživatele a z dohody, které respektují jeho názor.
 poskytovat služby na principu partnerství
Uživatel služby je rovnocenným partnerem, se kterým je dojednáván způsob a rozsah poskytování služby.
 poskytovat služby na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby

Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby.
Smlouva upravuje způsob a rozsah poskytování služby a základní práva a povinnosti uživatele služby i poskytovatele.

 respektovat autonomii uživatele služby
Každý uživatel služby má právo rozhodovat o svém životě zcela svobodně. Má právo žít
svůj vlastní život a nakládat s ním podle svého rozhodnutí.
 dodržovat lidská práva a základní svobody uživatele služby

Organizace se zavazuje dodržovat lidská práva a základní svobody uživatele služby.

Každý občan má právo žít důstojným životem a být plnohodnotným členem společnosti.


Informace pro pohybově znevýhodněné občany

Dům penzion pro důchodce poskytuje bezbariérové zázemí pro hygienu seniorů a pohybově znevýhodněných osob.
Bezbariérová vana s dveřmi je moderním řešením bezpečnosti
v koupelnách. Je určena především seniorům a osobám se sníženou pohyblivostí, pro něž je vstup do vany obtížný, nebo téměř nemožný.
Vana je vybavena protiskluzovým povrchem, má speciální uzavírací mechanismus a elektricky poháněné sedadlo, které lze nastavit podle potřeby.
Ergonometrická opěrka zad umožňuje příjemné sezení. Koupelna je určena nejen seniorům žijícím v Domě penzionu pro důchodce, ale i pohybově znevýhodněným osobám bydlícím mimo Dům penzion pro důchodce.
Osoby se mohou koupat sami, v doprovodu blízkých osob nebo si můžete dohodnout asistenci pečovatelky.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Koupel - 30 Kč/úkon
Asistence pečovatelky - 96 Kč/den

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: