Odlehčovací služba – pobytová

Adresa služby:
Skalecké náměstí 500
25210 Mníšek pod Brdy

Provozovatel služby:
Domov pro seniory Pod Skalkou
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory

Informace o službě Odlehčovací služba – pobytová

Domov pro seniory Pod Skalkou Domov pro seniory Pod Skalkou Domov pro seniory Pod Skalkou Domov pro seniory Pod Skalkou

Cílová skupina Odlehčovací služby jsou osoby seniorského věku nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a kterých situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Posláním Odlehčovací služby je poskytnout čas na nezbytnou regeneraci sil pečující osobě, která si může v klidu odpočinout s vědomím, že je o jejího blízkého dobře postaráno, nejdéle po dobu 3 měsíců.Cílem poskytované sociální služby je:

pomoci poskytovat podporu v uchování co nejdelších svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
sociální služba je poskytována uživateli dle jeho individuálních, osobních potřeb
pořízení PC s internetem pro potřeby uživatelů
vybudování místnosti pro snoezelen
získání Značky kvality/ISO
další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.)
každý rok zrealizovat Den otevřených dveří
vydávat bulletin o Domově
pravidelné setkávání s rodinami uživatelů


Službu neposkytujeme:

osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v zdravotnickém zařízení
osobám trpícím duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivní psychózou, paranoiou atd.) a psychickou poruchou, která by ohrožovala jeho osobu či okolí a závažně narušovala kolektivní soužití
osobám trpícím Alzheimerovou chorobou II. a III. stupně
osobám se středně těžkou a těžkou stařeckou demencí
osobám s vrozenými smyslovými vadami
osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací
osobám léčeným nebo sledovaným pro infekční nebo parazitární chorobu (akutní i chronickou)
osobám léčeným nebo sledovaným pro tuberkulózu případně i pro venerickou chorobu v akutním stadiu
osobám, které pro své onemocnění komunikují pouze speciálními metodami komunikace, které personál domova neovládá (český znakový jazyk atd.)


Zásady poskytované služby:

Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobnostní atd.).
Respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů. Vytváříme podmínky, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
Zachování soběstačnosti – snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů.
Flexibilita – poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu Domova.
Důstojnost - vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Pracovníci projevují úctu ke každému zájemci/uživateli služby a respektují je bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav apod.
Zdraví – poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů. Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů a přispívat tak k udržení fyzického i psychického zdraví.
Rozum – vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatele mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a zapojovat se do rozhodování o směrování a aktivitách Domova.


Základní činnosti zajišťované v Domově pro seniory:

a) poskytnutí ubytování

ubytování ve dvojlůžkových pokojích

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy - poskytujeme dodavatelsky celodenní stravování. Dodavatel odpovídá, že je stravování v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatele

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) aktivizační činnosti

volnočasové a zájmové aktivity
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 170 Kč/den, 5171 Kč/měsíc

dvoulůžkové pokoje - 210 Kč/den, 6388 Kč/měsíc
- 6388 Kč/měsíc

veškerá péče - 130 Kč/hodina

Podobné služby: