Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Skalecké náměstí 500
25210 Mníšek pod Brdy

Provozovatel služby:
Domov pro seniory Pod Skalkou
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory
Odlehčovací služba – pobytová

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Pod Skalkou Domov pro seniory Pod Skalkou Domov pro seniory Pod Skalkou

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit uživatelům důstojné stáří a vytvářet vstřícné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální potřeby a jedinečnost každého člověka.V Domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Specifickým potřebám těchto osob je přizpůsoben i režim při poskytování sociálních služeb.Cíle poskytované služby je:

pomoci poskytovat podporu v uchování co nejdelších svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
sociální služba je poskytována uživateli dle jeho individuálních, osobních potřeb
pořízení PC s internetem pro potřeby uživatelů
vybudování místnosti pro snoezelen
získání Značky kvality/ISO
další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.)
každý rok zrealizovat Den otevřených dveří
vydávat bulletin o Domově
pravidelné setkávání s rodinami uživatelů


Službu neposkytujeme:

osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v zdravotnickém zařízení
osobám trpícím duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivní psychózou, paranoiou atd.) a psychickou poruchou, která by ohrožovala jeho osobu či okolí a závažně narušovala kolektivní soužití
osoby, které nejsou v důsledku svého duševního zdraví schopni žít v otevřeném prostředí bez prostorových omezení
osobám trpícím Alzheimerovou chorobou II. a III. stupně
osobám se středně těžkou a těžkou stařeckou demencí
osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací
osobám léčeným nebo sledovaným pro infekční nebo parazitární chorobu (akutní i chronickou)
osobám léčeným nebo sledovaným pro tuberkulózu případně i pro venerickou chorobu v akutním stadiu
osobám se smyslovými vadami (praktická hluchota a slepota)
osobám, které pro své onemocnění komunikují pouze speciálními metodami komunikace, které personál domova neovládá (český znakový jazyk atd.)


Zásady poskytovaných služeb

Důstojnost - vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Pracovníci projevují úctu ke každému zájemci/uživateli služby a respektují je bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav apod.
Zdraví – poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů. Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů a přispívat tak k udržení fyzického i psychického zdraví.
Rozum – vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatele mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a zapojovat se do rozhodování o směrování a aktivitách Domova.


Základní činnosti zajišťované v Domově se zvláštním režimem:

a) poskytnutí ubytování
• ubytování ve dvojlůžkových pokojů
• úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy
- poskytujeme dodavatelsky celodenní stravování. Dodavatel odpovídá, že je stravování v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatele

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
• pomoc při podávání jídla a pití
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) aktivizační činnosti
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den, 4867 Kč/měsíc
Diabetická strava - 160 Kč/den, 4867 Kč/měsíc
Dietní strava - 160 Kč/den, 4867 Kč/měsíc
Samotný oběd - 75 Kč/den, 2282 Kč/měsíc

dvoulůžkové pokoje - 185 Kč/den, 5628 Kč/měsíc
- 5628 Kč/měsíc

Podobné služby: