Půjčovna zdravotnických pomůcek

Adresa služby:
Horská 1219
46014 Liberec 14

Provozovatel služby:
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Odlehčovací služba – terénní

Informace o službě Půjčovna zdravotnických pomůcek

Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec

Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec - PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

Hospicová péče sv. Zdislavy je obecně prospěšnou společností, která poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám.

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. Při nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje a nabízíme služby Poradny Zdislava.

Základem naší práce je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech našich pracovníků. Prošli jsme mnoha stážemi v hospicích ČR, někteří členové našeho zdravotnického týmu v hospicích několik let pracovali. Neustále se dále vzděláváme. Při své práci např. uplatňujeme metodu bazální stimulace, která je určená mimo jiné klientům s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace, v komatózních stavech, dlouhodobě upoutaným na lůžko, umírajícím, postaráme se o močové katetry mužů i žen.


PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

Pro své klienty máme k dispozici kompenzační a zdravotnické pomůcky, které pečujícím náročnou péči usnadňují.

Půjčovna se nachází v Liberci, v ul. U Sirotčince – v areálu bývalého Dětského domova, kde ji snadno naleznete dle firemních tabulí.

Adresa: U Sirotčince 407/10
46001, Liberec IV – Perštýn (ukázat na mapě)

Kontakt:

Radek Adamec, Dis.
tel.: +420 730 182 713
e-mail: radek.adamec@hospiczdislavy.czVýpůjční řád:

1. Ceny jsou stanoveny na 1 den. Jednotlivé položky v ceníku se odvíjí od pořizovací ceny pomůcky. Ceník je v příloze tohoto Výpůjčního řádu .
2. Doba pronájmu je na dobu určitou, a to po dobu trvání domácí hospicové péče nebo odlehčovací služby, resp. po dobu potřeby pomůcky. pokud neprobíhá zároveň se zapůjčením pomůcky poskytovaná domácí hospicová péče.
3. Před zapůjčením pomůcky je Vlastníkem vybírána vratná záloha, která je uvedena v ceníku. Záloha slouží na případné pokrytí nákladů spojených s opravou zapůjčené pomůcky, pokud je tato během zápůjčky poškozena. Nevrátí-li uživatel z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky.
4. Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, je nájemce povinen toto neprodleně ohlásit Vlastníkovi, který zváží rozsah poškození a následný způsob úhrady škody (úhrada opravy v plné výši, příp.pořízení nové pomůcky). Vlastník zajistí opravu pomůcky.
5. Uživatel je povinen vrátit půjčenou pomůcku do sídla společnosti nebo si ji po domluvě za úhradu doveze vlastník. Vlastník si vymiňuje, že u rozměrných či drahých pomůcek bude doprava, montáž a demontáž provedena školenými pracovníky společnosti. Ti zároveň poučí Uživatele o správném používání pomůcky.
6. Vyúčtování půjčovného a jeho zaplacení proběhne bezhotovostně – fakturou- po vrácení pomůcky. Počet dnů, za které je půjčovné účtováno, je dáno dvěma termíny. Začátek je dán dnem, kdy došlo k zapůjčení pomůcky, konec pak dnem, který oznámil uživatel jako den, kdy je připraven pomůcku vrátit. Vyúčtování proběhne k poslednímu dni každého měsíce, kdy byla pomůcka používána. Vrácení vybrané zálohy za pomůcku proběhne odečtem z faktury následný měsíc po navrácení pomůcky.
7. Uživatel odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo podle instrukce.
8. Uživatel je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání apod.)
9. Uživatel není oprávněn provádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu Vlastníka.
10. Uživatel nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám. Přemisťovat ji lze pouze se souhlasem vlastníka.
11. Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození je uživatel povinen nahlásit Vlastníku.
Uživatel si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. 12. Vlastník nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.13. Vlastník se zavazuje pomůcky půjčovat uživateli čisté a funkční, po provedené dezinfekci běžnými dezinfekčními prostředky a také seznámit uživatele s návodem na používání, s údržbou a obsluhou pomůcky.


Půjčování zdravotnických pomůcek – ceník:

Při zapůjčení pomůcek se skládá vratná záloha, která slouží jako záloha na případné opravy pomůcek, pokud by došlo k jejich vážnějšímu poškození uživatelem služby. U pomůcek s vyšší pořizovací cenou je stanoven poplatek za denní pronájem dle tabulky. Naopak jednoduché pomůcky nabízíme k užívání zdarma v rámci smluvní péče. Doprava rozměrnějších pomůcek speciálním automobilem (elektrická postel, větší množství předmětů najednou) stojí 10 Kč/km a účtujeme i zpáteční cestu vozu do provozovny. Drobné předměty lze samozřejmě přivézt v rámci návštěvy pečovatele nebo zdravotníka.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Polohovací elektrická postel s antidekubitní matrací - 20 Kč/hodina
Lineární dávkovač - 20 Kč/hodina
Oxygenátor - 20 Kč/hodina
Mechanický vozík Meyra - 10 Kč/hodina
Odsávačka - 15 Kč/hodina

Podobné služby: