Osobní asistence

Adresa služby:
Hornická 1595
35601 Sokolov

Provozovatel služby:
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

Informace o službě Osobní asistence

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

Komplexní péče je zajišťována u klientů různých věkových skupin a s různými diagnózami. Jedná se o onemocnění např. oběhové soustavy a s ním spojené komplikace, stavy po mozkových příhodách, onkologická onemocnění, stavy po úrazech, onemocnění pohybového ústrojí, zažívacího ústrojí, psychiatrická onemocnění, našimi klienty jsou i osoby trpící Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
Péče je poskytována lidem,kteří mají:
- sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení
- rodinám, jejich člen je zdravotně znevýhodněn
- rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
- osobám s chronickým onemocněním
- osobám s kombinovaným postižením
- seniorům

Cíle služby

1. Umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti v základních životních dovednostech
2. Individuálně aktivizovat uživatele za účelem udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti
3. Aktivizovat uživatele k řešení nepříznivé situace vlastními silami
4. Poskytovat podporu či pomoc dle individuální potřeby. Každý klient je na tom jinak jak po stránce psychické tak fyzické, proto jsou u každého klienta jiné individuální potřeby ( viz individuální plány)
5. Podporovat uživatele v rozvíjení sociálních kontaktů , podporovat veškeré kontakty uživatele se společenským prostředím, předcházet tak sociálnímu vyloučení uživatele
6. Pomáhat uživateli překonat pocit osamění – osobní asistent může s klientem hrát společenské hry, číst mu, zpívat si, vycházet mezi lidi (návštěva cukrárny, knihovny, klubu důchodců, koncerty a výstavy).
7. Podporovat uživatele v životním stylu, který si zvolil, podporovat uživatele v jednání na základě vlastních rozhodnutí. Pokud bude mít nezdravý životní styl (porušování léčebného režimu, diety atd., nastíníme mu
možná vzniklá rizika, nebezpečí). Za jeho rozhodnutí nejsme zodpovědní ! Ke změně jej nenutíme, ale pouze vysvětlujeme.
8. Poskytovat osobní asistenci v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí - poskytovat komplexní služby
9. Na základě žádosti poskytnou i duchovní službu – zprostředkovat kontakt s duchovním, umožnit návštěvu bohoslužby


Nestátní nezisková organizace má své prostory v Areálu klidného stáří.

V přízemí je část pro příchozí klienty, sál s kapacitou cca 40 osob, kancelář, 3x WC, kuchyňka a klubovna pro Klub seniorů. Nedílnou součástí je kancelář pro diskrétní jednání s klienty.

Je zde zřízená půjčovna kompenzačních pomůcek.

Ve druhém poschodí téže budovy s bezbariérovým výtahem a bezbariérovými vstupy máme byt 1+1, který je účelně vybavený se 3 odpočinkovými lůžky.
Zde si mohou naše asistentky odpočinout mezi dobou nepřetržité péče o klienta, případně si zde může odpočinout klient, který zavítá do našeho zařízení.

Služby:
- poradenství v sociálně právní oblasti
- právní a psychologické poradenství
- informace o společenských, kulturních a sportovních akcích pro zdravotně postižené
- informace o BB přístupech, dalších organizacích zabývající se problematikou ZP
- pořádání akcí sociální rehabilitace
- informace a distribuce tiskovin pro ZP
- rehabilitační péči – částečnou
- péči odborníků – psychologů, právníků
- sociální péči – osobní asistenci
- spirituální péči
- verbální a neverbální techniku (basální stimulace, muzikoterapie)
- masáže - dle domluvy s masérem
- pedikúra - každé úterý od 15,00 hodin
- kadeřnice - každé úterý od 13,00 do 15,00 hodin
- klub seniorů - každé pondělí a středu od 13,00 do 17,00 hod.
- klub paličkářek - každé pondělí od 15,00 do 19,00 hodin
- zpívánky - každý čtvrtek od 15,30 hodin

Sociální péče spočívá v zajištění uvedených služeb:
- především Osobní asistence – terénní sociální péče – péče o klienta v domácím prostředí, doprovod k lékaři, na úřady, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při společenských aktivitách.
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obstarávání osobních záležitostí

Další nabídkou, která je realizována v Agentuře, je půjčovna pomůcek pro zdravotně postižené, např.:
- při rozbití vlastní pomůcky to znamená okamžité poskytnutí pomůcky postiženému občanu, který čeká na její vydání, případně na schválení revizním lékařem jeho zdravotní pojišťovny, nebo čeká na dodání pomůcky
- okamžité poskytnutí pomůcky občanům s dočasným postižením, např. v poúrazovém stavu
- vyzkoušení si speciální pomůcky zdravotně postiženým občanům dříve, než o její předepsání požádají
- dodání pomůcky do místa bydliště
- zapůjčení vozíku občanu těžce se pohybujícímu, který běžně vozík nepotřebuje (nemá indikaci na přiznání předpisu na pomůcku) za účelem turistiky, dočasného pobytu mimo domov bez stálé obsluhy apod.

Na základě poukazu nebo žádosti o zdravotní pomůcku, schválené pojišťovnou, jsme schopni žádanou pomůcku zajistit a to:
- mechanické vozíky MEYRA ( i jiné )
- různé typy chodítek ( bodové i pojízdné)
- polohovací lůžka
- toaletní křesla pevná i pojízdná
- nástavce na WC ( např. s poklopem i s madly)
- sedačky do vany ( různé typy)
- sedačky na vanu ( různé typy )
- antidekubitní matrace ( na lůžko, židli )
- podložky na židle
- francouzské hole ( výškově nastavitelné )
- vycházkové hole
- posilovací zařízení
- podložní mísy a bažant

Poplatky za půjčovné jsou účtovány dle povahy – denní nebo měsíční sazbou.

Ceník za poskytování sociální služby osobní asistence.
Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence je
100.- Kč. Je vyžadována pouze u těch klientů, kde prokazatelně výše jejich finančních prostředků neodpovídá možnosti platby plné částky dané zákonem.
Pokud zajištění služby netrvá celou hodinu, úhrada je poměrně snížena.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně
a) Pomoc při úkonech osobní hygieny
b) Pomoc při použití WC

3. Pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla nebo pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
b) Nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
a) Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
b) Pomoc při upevňování kontaktu s rodinou, podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
c) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Agentura si vyhrazuje právo účtovat cestovné – dopravu pracovníka za uživatelem ve výši skutečně vynaložených nákladů – jízdné vlakem nebo autobusem.
Jestliže je v jednom místě mimo Sokolov více klientů a jedná se o navazující služby, je cestovné rozpočítáno mezi tyto klienty.

Fakultativní úkony jsou prováděny pouze tam, kde doplňují osobní asistenci. S prací na uvedených fakultativních úkonech musí souhlasit osobní asistent, který by měl práci vykonávat!

1. Procházka se psem 50.- Kč za 1 hodinu
2. Vyčištění akvaria 200.- Kč za 1 hodinu práce
3. Vyčištění klece na ptáky 100.- Kč za 1 hodinu práce
4. Sesbírání jablek, úklid zahrady - pouze doporučení a kontaktování příslušné firmy
5. Vyčištění WC pro kočky a drobné hlodavce - 150.- Kč za 1 hodinu práce
6. Velký úklid a úklid po malování - doporučit a nutno objednat firmu

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.